Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2019-03-22
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Przemoc w rodzinie
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Marzec 2019  Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - warsztaty dla uczestników projektu

20 marca 2019 r.


W dniu 2019-03-12 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, odbyły się bezpłatne warsztaty kulinarno-żywieniowe pn.: Żywienie w cukrzycy, dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2018. Uczestnicy warsztatów poznali min.: przyczyny i przebieg cukrzycy, zasady zbilansowanej diety i nauczyli się wprowadzać je w życie. Spotkanie miało na celu przekazanie wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania w cukrzycy, umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków i jadłospisów. W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli aktywny udział w powstaniu potraw, które później wspólnie spożyli.
Paczki Żywnościowe w miesiącu marzec 2019r.

19 marca 2019 r.


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-03-25 tj.: poniedziałek, od godz. 12.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3.
PROGRAM GRANTOWY WSPÓLNIE DLA REGIONU

15 marca 2019 r.

Celem głównym programu grantowego WSPÓLNIE DLA REGIONU (zwanego dalej Programem) jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz promowanie zrównoważonego podejścia do kształtowania otoczenia.

Program wspiera angażujące mieszkańców inicjatywy lokalne, które dotyczą jednego z poniższych obszarów:
-zagospodarowanie przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni użytkowej, poprawa jej estetyki, funkcjonalności,

-profilaktyka i promocja zdrowia, bezpieczeństwa oraz aktywnego stylu życia – budowanie i wspieranie zdrowych nawyków,

-ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

Zwycięskie projekty otrzymają grant na realizację w wysokości od 3000 PLN do 15000 PLN.

Termin składania wniosków do Programu trwa od 11 marca 2019 do 23 kwietnia 2019 do godziny 23:59.

Szczegółowe informację na stronie https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/
Mama 4+

08 marca 2019 r.

Od 1 marca 2019 roku można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane potocznie „Mama 4+”. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. W załączeniu materiały informacyjne na temat tego świadczenia.

załączniki:

1) Informacja - Mama 4+
2) Ulotka - Mama 4+Biblioteka ekonomii społecznej

06 marca 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się największą w Polsce bibliotekę publikacji, których tematyką jest ekonomia społeczna, spółdzielczość, przedsiębiorczość społeczna, działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalne, partycypacja społeczna i inne pokrewne tematy.

Biblioteka ekonomii społecznej dostępna jest pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/610047
Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

05 marca 2019 r.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

załączniki:

1) Szczegółowe informacje dot. Stypendium Stowarzyszenia SPES dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym
2) PlakatHarmonogram działań - Kluby Seniora w Kątach i w Szymanowie

01 marca 2019 r.


Harmonogram planowanych działań realizowanych w Klubie Seniora w Kątach i w Szymanowie

załączniki:

1) Harmonogram III 2019 - Klub Seniora w Kątach
2) Harmonogram Klubu Seniora w Szymanowie marzec 2019Kluby Seniora

28 lutego 2019 r.


W ramach realizacji projektu „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzono dwa Kluby Seniora na terenach wiejskich w Kątach i w Szymanowie. Kluby seniora czynne są dwa razy w tygodniu po 4h w godzinach popołudniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

W miesiącu lutym 2019r. Kluby Seniora proponowały swoim członkom różne rodzaje aktywności m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE RAWICZ

27 lutego 2019 r.

Lista organizacji w załączeniu

załączniki:

1) LISTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE RAWICZTydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

18 lutego 2019 r.

W dniach 18-22 lutego 2019 roku obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie uzyskać informację i poradę. W roku bieżącym w Gminie Rawicz dyżury specjalistów będą sprawowane w Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza 23. W czasie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 dyżurować będą dzielnicowi KPP Rawicz oraz pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Można będzie także skorzystać z porady psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika.
PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

13 lutego 2019 r.

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Najważniejsze informacje:

- termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
- wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji: https://generator.niw.gov.pl/login
- zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
- nie jest wymagany wkład własny.

Więcej szczegółów na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html
Paczki Żywnościowe w miesiącu luty 2019r.

12 lutego 2019 r.


Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-02-25 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).
Kluby Seniora

04 lutego 2019 r.


Od miesiąca lutego 2019r. w ramach w projektu pt. „Pokonaj bariery” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe na terenach wiejskich tj. we wsi Szymanowo i Kąty powstały dwa Kluby Seniora. Uczestnicy Klubów Seniora spotykają się dwa razy w tygodniu po 4h w godzinach popołudniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zajęcia w Klubach Seniora odpowiadają na potrzeby i zainteresowania jego członków.
W załączeniu harmonogramy zajęć w Klubach Seniora.

załączniki:

1) Harmonogram zajęć w Kątach II 2019
2) Harmonogram zajęć w Szymanowie na m-c II 2019Rekrutacj osób do uczestnictwa w projekcie POKONAJ BARIERY

01 lutego 2019 r.


W miesiącu styczniu 2019r. i lutym 2019r. pracownicy socjalni MGOPS w Rawiczu przeprowadzili rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie pt. „Pokonaj bariery” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Zrekrutowano:
- 22 osoby, które zostaną objęte wsparciem w formie specjalizowanych usług opiekuńczych świadczonych przez fizjoterapeutę;
- 25 osób, które zostaną objęte wsparciem w formie poradnictwa psychologicznego, terapii biofeedback i terapii snoezelen;
- 23 osoby, które rozpoczęły uczestnictwo w dwóch Klubach Seniora powstałych na terenach wiejskich tj. we wsi Szymanowo i Kąty.

Pracownicy socjalni podczas procesu rekrutacji przestrzegali wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Paczki Żywnościowe w miesiącu styczniu 2019r.

22 stycznia 2019 r.Wydawanie paczek żywnościowych osobom oraz rodzinom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym odbędzie się w dniu 2019-01-28 tj.: poniedziałek, od godz. 13.00 do 17.00, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Rawiczu przy ul. Szarych Szeregów 3 (wejście od boiska).
Mobilne Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej

21 stycznia 2019 r.

Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej w ramach realizacji projektu „Aktywność społeczna mieszkańców Gminy Rawicz” zaprasza przedstawicieli NGO, przedsiębiorstw społecznych, klubów sportowych i przedstawicieli grup nieformalnych na dyżury specjalistów w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie MGOPS w Rawiczu, pokój 105, w godz. od 15.00 do 17.00

Harmonogram dyżurów w 2019r.
30.01.2019r.
27.02.2019r.
27.03.2019r.
24.04.2019r.
29.05.2019r.
26.06.2019r.
17.07.2019r.
Rekrutacja do projektu POKONAJ BARIERY

18 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. Pokonaj bariery określono okres rekrutacji do projektu.
Rekrutacja prowadzona jest na terenie Gminy Rawicz przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Rekrutacja główna prowadzona będzie:
- od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie specjalizowanych usług fizjoterapeuty;

- od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami – uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie terapii biofeedback, terapii Snoezelen oraz poradnictwa psychologicznego;

- od 01 stycznia do 31 stycznia 2019r.- dot. osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na teranie wiejskim, które chcą skorzystać ze wsparcia w formie uczestnictwa w Klubie Seniora.

- przez cały okres trwania Projektu- dot. osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, które zostaną objęte w projekcie wsparciem w formie usług fizjoterapeuty, terapii snoezlene i biofeedback, oraz uczestników Klubów Seniora korzystających z wypożyczalni sprzętu specjalistycznego.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie;
Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do momentu wykorzystania limitu miejsc. Szczegółowe informacje w załącznikach.

załączniki:

1) Deklaracja uczestnictwa
2) Oświadczenie - uczestnika
3) Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie
4) Załącznik nr 1 Kwestionariusz rekrutacujny
5) Załącznik nr 2 - Zasady uczestnictwa
6) Zaświadczenie na sprzęt
7) Zaświadczenie lekarskie kierujące na usługi fizjoterpeuty
8) Zaświadczenie - osoba niesamodzielnaPokonaj bariery

17 stycznia 2019 r.

Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Projekt pt. „Pokonaj bariery” Nr RPWP.07.02.02-30-0070/17 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe


Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia.


Cele szczegółowe projektu:

1. Zwiększenie wsparcia umożliwiającego pozostanie osobom z niepełnosprawnościami i osobom niesamodzielnym w lokalnej społeczności.

2. Zwiększenie dostępu do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii biofeedback i snoezelen)
dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

3. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

4. Wsparcie finansowe osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowane rezultaty:

- utworzenie dwóch Klubów Seniora na terenach wiejskich (wsparciem zostanie objętych 20 osób);
- rozszerzenie usług opiekuńczych o usługi fizjoterapeuty (wsparciem zostanie objętych 21 osób, korzystających z usług opiekuńczych i specjalistyczne usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

- zwiększenie dostępu do poradnictwa psychologicznego dla osób niesamodzielnych, osób z niepełno sprawnościami (wsparciem zostanie objętych 25 osób -uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu);

-zwiększenie dostępu do specjalistycznych, innowacyjnych usług społecznych (terapii biofeedback i snoezelen) (wsparciem zostanie objętych 25 osób - uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu);

- wsparcie finansowe uczestników.


Ponadto w ramach projektu pt. Pokonaj bariery doposażona zostanie wypożyczani sprzętu specjalistycznego, z której będą mogli korzystać uczestnicy zakwalifikowani do projektu.

Całkowita wartość projektu: 645 381,38 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 613 112,31 PLN
Wkład budżetu państwa: 64 538,14 PLN
Wkład jednostki samorządu terytorialnego: 32 269,07 PLN
Okres realizacji: 31.12.2018r. - 30.12.2021r.
Podziękowania

04 stycznia 2019 r.

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla z Sarnowy za przekazanie już po raz kolejny paczek świątecznych dla dzieci objętych wsparciem M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu. Dziękujemy członkom Rady Osiedlowej za całoroczną współpracę.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Podziękowania dla Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

03 stycznia 2019 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu pragnie gorąco podziękować Przedszkolu nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu za zorganizowanie zbiórki żywności, odzieży i zabawek. Dary te zostaną przekazane dzieciom z najuboższych rodzin. Jednocześnie cieszymy się z kształtowania postaw tak młodych ludzi i otwierania im serc na potrzeby innych.

Dołączona galeria:

przejdź do galerii
Zakończenie realizacji projektu pn. RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU

02 stycznia 2019 r.


Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zakończył z dniem 31.12.2018r. realizację projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU".

Projekt nr RPWP.07.02.01-30-0008/15 realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie przez:
Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - Partner Wiodący
Gminę Rawicz/Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Gminę Bojanowo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie
Gminę Miejska Górka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
Gminę Jutrosin/ Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie
Gminę Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. :
-19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty;
- 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny;
- 2 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym mogą skorzystać ze wsparcia rodzin wspierających.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego utworzonej w ramach projektu pn. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”. Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Ignacego Buszy 5, 63-900 Rawicz.

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.
Zmiana godzin urzędowania w dn. 31 grudnia

27 grudnia 2018 r.

Dnia 31 grudnia b.r. MGOPS w Rawiczu będzie czynny od godz. 8.00 do 13.00.
Apel do Mieszkańców Gminy Rawicz

30 listopada 2018 r.

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne i zapowiadane znaczne ochłodzenie, zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Rawicz o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu. Zbliżający się czas to trudny okres dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur.
Prosimy o obserwowanie potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, zsypów na śmieci, bunkrów, ogródków działkowych i parków.
Warto też dostrzegać potrzeby osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które niejednokrotnie wstydzą się prosić o pomoc. Często zwykła sąsiedzka pomoc lub zgłoszenie środowiska do tut. Ośrodka może poprawić sytuację socjalno-życiową tych osób. Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny.
Liczymy na Państwa empatię i pomoc.
Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą także uzyskać pomoc poprzez kontakt z: Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

W okresie zimy ważna jest integracja całej społeczności.
Apelujemy także o współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu
Projekt Postaw na TAK!

29 listopada 2018 r.Projekt Postaw na TAK! realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

Całkowita wartość projektu 429 379,23 zł

Kwota dofinansowania 404 757,77 zł

Cel główny projektu: Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

W ramach projektu \"Postaw na TAK!\" zorganizowane zostało wsparcie dla uczestników projektu i ich otoczenia z zakresu:

- aktywizacji społeczno – zawodowej (poradnictwo prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, mediacje rodzinne);

- grupy samopomocowej (np.: wyjścia do kina, na basen, na siłownię, piknik rodzinny, wycieczka);
- kursów i szkoleń zawodowych (dobranych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu);
- zajęć dla dzieci uczestników projektu z zakresu m.in. z zakresu : arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii;
- pracy socjalnej, pomocy finansowej i w naturze (opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie finansowe – zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe);

- uczestnictwa w PAI – program trwał 8 tygodni. W każdym miesiącu uczestnik projektu realizował grupowe poradnictwo specjalistyczne i indywidualne poradnictwo specjalistyczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu. Równolegle do zadań z zakresu integracji każdy uczestnik wykonywał prace społecznie użyteczne w ramach aktywizacji zawodowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin w miesiącu.

- zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Rawiczu

Wsparciem zostało objętych 33 uczestników w tym K: 25, M: 8

- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wyniósł 36% pracę podjęło K: 8, M: 4

Ponadto w ramach projektu prowadzone były działania środowiskowe m.in.: powstało 6 Klubów Aktywności lokalnej, odbyły się spotkania edukacyjne, a także zorganizowane zostały trzy inicjatywy lokalne.
Razem na rzecz osób bezdomnych!

28 listopada 2018 r.

W dniu 28.11.2018r. zostanie przeprowadzona wspólna inicjatywa MGOPS w Rawiczu i KPP w Rawiczu na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Czas zbliżającej się zimy to trudny czas dla osób, które nie posiadają lokalu mieszkalnego. Wychodząc naprzeciw osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pracownicy socjalni tut. Ośrodka i funkcjonariusze Policji wspólnie sprawdzą warunki i potrzeby.
Poinformują o możliwościach uzyskania pomocy instytucjonalnej.
Zwracamy się też do mieszkańców o informowanie o osobach bezdomnych i miejscach ich pobytu, np. klatki schodowe, altanki itp.
W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z:
- Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu
ul. Gen. Grota Roweckiego 4a
tel. (065) 545 40 37
- Komendą Powiatową Policji w Rawiczu tel. (065) 546 62 00

Razem zadbajmy o to co najważniejsze...O ŻYCIE!!!

Apeluję także o współpracę społeczności lokalnej z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w tym zakresie.

Czytaj całość publikacji w załączeniu...

załączniki:

1) Razem na rzecz osób bezdomnych!
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (32-325 z 325)
projekt Pokonaj Bariery

projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji