Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu 2019-03-22
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Udzielane świadczenia
      Karta Dużej Rodziny
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Akty prawne
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      O nas w prasie
      Przemoc w rodzinie
      DDPS w Rawiczu
      ŚDS w Rawiczu
      Projekty i dofinsnaowania
      Program Operacyjny Pomoc           Żywnościowa 2014-2020
      Centrum Wolontariatu
      Punkt Wsparcia Seniora
      Przetargi i zapytania ofertowe
      Plan zamówień publicznych
      Praca w MGOPS
      Rejony socjalne
      RODO
      Kontakt

Obsługa osób głuchoniemych i niedosłyszących
Obsługa osób głuchoniemych
i niedosłyszących

Marzec 2019  RODO - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (1 pub.)

Klauzula informacyjna

25 maj 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że:

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu,
z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

2) Inspektorem ochrony danych jest Wojciech Bawolski, tel.65-546-70-97

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie:
a. świadczeń z pomocy społecznej
b. realizacji obowiązków wykonywanych przez asystenta rodziny,
c. świadczeń rodzinnych,
d. świadczeń wychowawczych (Rodzina 500 plus),
e. świadczeń Dobry Start (300 dla ucznia)
f. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
g. zasiłków dla opiekunów,
h. jednorazowych świadczeń w ramach wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
i. dodatków mieszkaniowych i energetycznych
j. pomocy materialnej dla uczniów
k. Karty Dużej Rodziny, Wielkopolskiej Karty Rodziny, Gminnej Karty Dużej Rodziny,
l. działalności Punktu Wsparcia Seniora,
m. udzielania poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
n. składania skarg i wniosków
o. przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy
p. odbywania praktyki zawodowej,
q. realizacji świadczeń wolontarystycznych przez wolontariuszy,
r. opłacania składek społecznych od niektórych świadczeń,
s. opłacania składek zdrowotnych od niektórych świadczeń.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
b. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
c. art. 29. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ,
d. art.24 ust. 1 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
e. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start", Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"
f. art. 22 ust. 1 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
g. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
h. art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem,
i. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
j. art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
k. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
l. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
m. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,
o. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ,
p. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
q. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
r. pisemnej zgody, jeśli cel lub zakres danych wykracza poza obszar określony w przepisach prawa.

4) Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do kontroli tutejszego Ośrodka, podmioty właściwe w instancyjnym toku postępowania, podmioty z którymi zawiera się umowę powierzenia przetwarzania danych, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

5) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na względzie podstawy prawne do przetwarzania, przechowywania i brakowania danych.

6) Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (prawa te mogą być ograniczone innymi przepisami).

7) Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

8) Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego .

9) Osoby, których dane są przetwarzane podają swoje dane osobowe w związku z wymogiem ustawowym lub na podstawie pisemnej zgody (w zależności od celu i zakresu przetwarzania), a konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celów przetwarzania o których mowa w punkcie 3.

10) Dane osobowe mogą zostać uzyskane od innych podmiotów zobowiązanych do udzielenia odpowiedzi na żądanie Ośrodka.projekt Pokonaj Bariery

projekt postaw na tak

projekt postaw na tak

rodzina 500+

Get Adobe Flash player 
   


   
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz, tel. (65)545-40-37

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji